JURIDISCH CENTRUM

Servicevoorwaarden

De servicevoorwaarden die op u van toepassing zijn, zijn afhankelijk van de versie van LastPass die u gebruikt of aanschaft. Als u onze versies Free, Premium of Families van LastPass gebruikt, zijn de Servicevoorwaarden voor persoonlijk gebruik op u van toepassing. Raadpleeg voor alle ander versies van LastPass de Servicevoorwaarden voor zakelijke klanten.

Servicevoorwaarden van LastPass voor zakelijke klanten

Deze Servicevoorwaarden van LastPass ('Voorwaarden'), samen met alle bijlagen, orderformulieren, beleid en addenda die hierin zijn opgenomen, vormen een wettelijke overeenkomst (gezamenlijk de 'Overeenkomst') tussen u of de rechtspersoon die u vertegenwoordigt ('Klant' of 'u') en de toepasselijke contracterende entiteit van LastPass geïdentificeerd op https://www.lastpass.com/legal-center/contracting-entities ('LastPass' 'ons', 'we' of 'wij'), die uw toegang tot en gebruik van de producten, services en bijbehorende software-aanbiedingen van LastPass (de 'Service(s)') regelt. Door de Overeenkomst te accepteren, een Order te ondertekenen of gebruik te maken van de Services, verklaart u gebonden te zijn aan deze Overeenkomst en verklaart u dat u meerderjarig bent en bevoegd bent om de Klant wettelijk te binden aan de Overeenkomst.

1. Toegankelijkheid en gebruik van de Services

1.1 Het recht om de Services te gebruiken

LastPass levert de Services en u mag de Services openen en gebruiken, in overeenstemming met deze Overeenkomst voor zakelijk en professioneel gebruik. De Klant is verantwoordelijk voor de activiteiten van alle eindgebruikers die toegang hebben tot of gebruik maken van de Services via uw account en u stemt ermee in ervoor te zorgen dat dergelijke eindgebruikers zich houden aan de geldende wetgeving en de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als aan u gelieerde ondernemingen gebruikmaken van onze Services, garandeert u dat u bevoegd bent om die gelieerde ondernemingen wettelijk te binden aan deze Overeenkomst en dat u aansprakelijk bent indien uw gelieerde ondernemingen zich niet aan de Overeenkomst houden.


1.2 Beperkingen aan het gebruik

Door gebruik te maken van onze Services, zegt u namens uzelf en uw gebruikers toe dat u: (i) onze Services niet zult wijzigen, als basis voor afgeleide werken zult gebruiken of aan reverse-engineering zult onderwerpen en anderszins niet zult proberen toegang te krijgen tot de broncode van onze Services; (ii) onze Services niet bewust of door nalatigheid zult gebruiken op een manier die onze netwerken, de gebruikersaccounts of de Services verstoort of misbruikt; (iii) via de Services geen intimiderend, onfatsoenlijk, obsceen of onwettig materiaal zult opslaan of zult verzenden; (iv) de Services niet zult doorverkopen aan anderen; (v) de Services niet zult gebruiken in strijd met de toepasselijke wet- of regelgeving; (vi) geen gebruikersgegevens zult verzamelen, oogsten of verkrijgen zonder wettelijke basis (bijvoorbeeld toestemming); (vii) via de Services geen materiaal zult verzenden of verspreiden dat mogelijk inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of andere rechten van derden; en (viii) de Services niet zult gebruiken om fraude te plegen of u voor te doen als een andere persoon of entiteit.


1.3. Aanpassingen van Services

Wij behouden ons het recht voor om onze Services naar eigen goeddunken uit te breiden, te upgraden, te verbeteren, stop te zetten of aan te passen wanneer wij dit wenselijk achten. Mogelijk kunnen we tegen een meerprijs premiumfuncties of extra functionaliteit voor onze standaard Services aanbieden. Als wij de Services stopzetten, wordt uw abonnement op die Service stopgezet en zullen wij u een pro rata restitutie geven van alle vooruitbetaalde, nog ongebruikte vergoedingen.


1.4 Intellectuele eigendommen en LastPass-merken

LastPass en haar licentiegevers behouden alle eigendomsrechten, titels en belangen in de Services, met inbegrip van alle wijzigingen, verbeteringen en upgrades die daarin worden aangebracht, evenals in alle handelsnamen, handelsmerken, logo's en andere merken (samen de 'LastPass-merken') die kunnen worden geassocieerd met of weergegeven binnen de Services. U stemt ermee in dat u geen handelsmerken, servicemerken, bedrijfsnamen, domeinnamen of accountnamen voor sociale media zult gebruiken of registreren waarin geheel of gedeeltelijk LastPass-merken zijn opgenomen of die lijken op LastPass-merken.


2. Orders, vergoedingen en betaling

2.1 Orders

U kunt een order plaatsen ('Order') voor Services door middel van onze op dat moment geldende bestelprocessen. Alle Orders zijn geldig vanaf (i) de datum waarop u de online Order indient; of, indien dit eerder is, (ii) de datum bij de handtekeningen op een uitgevoerde Order ('Ingangsdatum'). Acceptatie van uw Order is mede afhankelijk van ons accountverificatie- en kredietgoedkeuringsproces. Elke Order zal als een afzonderlijke en onafhankelijke Order worden behandeld. Een Inkooporder is vereist voor niet-creditcardtransacties van meer dan USD 25.000 of het equivalent daarvan, tenzij de klant geen Inkooporder nodig heeft voor zijn inkoopproces.


2.2. Vergoedingen en betaling

U zegt toe alle toepasselijke vergoedingen voor de Services te betalen volgens de voorwaarden die worden beschreven in deze Overeenkomst of op uw factuur. Behalve indien hierin anderszins gespecificeerd, zijn al uw betalingen aan ons voor toegang tot de Services onherroepelijk en niet restitueerbaar. U bent zelf verantwoordelijk voor alle vergoedingen en kosten die u verschuldigd bent aan uw andere serviceproviders (zoals uw breedband- en internetprovider) in verband met het gebruik door u van de Services en om ons te voorzien van nauwkeurige en actuele facturerings-, contact- en betalingsinformatie. U stemt ermee in dat we u een factuur kunnen sturen of uw betaalkaart kunnen belasten voor alle bedragen die u aan ons verschuldigd bent voor het gebruik van de Services, en dat wij actie mogen ondernemen om uw betaalkaartgegevens bij te werken (voor zover wettelijk toegestaan) om te zorgen dat de betaling kan worden verwerkt. U gaat ermee akkoord dat uw creditcardgegevens en de bijbehorende persoonsgegevens indien vereist aan derden kunnen worden verstrekt ten behoeve van de verwerking van betalingen, voor fraudepreventie en exportnaleving. We kunnen, voor zover wettelijk toegestaan, uw Services opschorten of beëindigen als we op enig moment vaststellen dat uw betalingsinformatie incorrect of verouderd is, en u bent zelf verantwoordelijk voor alle extra kosten voor rood staan die kunnen ontstaan wanneer we uw kaart belasten voor een betaling. Wij dienen geen facturen in via een online procure-to-pay portaal of een EDI-portaal (Electronic Data Interchange).


2.3 Koopjes, speciale aanbiedingen, coupons en prijsinformatie

Uitverkoop, promoties en andere speciale kortingsaanbiedingen zijn beperkt geldig. Bij verlenging van uw abonnement kunnen dergelijke aanbiedingen speciale aanbiedingen komen te vervallen. We behouden ons het recht voor om coupons, tegoeden en speciale aanbiedingen naar eigen inzicht te wijzigen of te beëindigen. We behouden ons het recht voor om de tarieven voor Services op elk moment aan te passen. Prijswijzigingen worden van kracht vanaf de eerstvolgende factureringscyclus. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zullen wij u tijdig op de hoogte brengen van prijswijzigingen door deze op onze website te publiceren, per e-mail te versturen, een prijsopgave te doen of u een factuur te sturen.


2.4 Geschillen en achterstallige betalingen

U moet ons binnen vijftien (15) dagen na de factuurdatum op de hoogte stellen van eventuele betwiste vergoedingen. En u stemt u ermee in dat u deze vergoedingen binnen vijftien (15) dagen na beslechting van het geschil zult betalen. We kunnen, na kennisgeving aan u, uw Services opschorten of beëindigen als u onbetwiste vergoedingen niet betaalt. U zegt bovendien toe alle redelijke kosten en uitgaven te vergoeden die wij maken bij het innen van onbetwiste achterstallige bedragen.


2.5 Belastingen en heffingen

U bent verantwoordelijk voor alle toepasselijke omzet-, service-, toegevoegde waarde- en verkoopbelastingen, heffingen, inhoudingen en soortgelijke belastingen of heffingen (samen 'Belastingen en heffingen') die door belastingdiensten of andere overheidsinstanties worden opgelegd in verband met de Services, met uitzondering van Belastingen en heffingen die worden geheven op basis van de netto-omzet van LastPass, of Belastingen en heffingen waarvoor u een ontheffingsverklaring hebt verstrekt. In alle gevallen betaalt u de krachtens deze Overeenkomst verschuldigde bedragen volledig aan ons, zonder enig recht op verrekening of inhouding.


3. Termijn en beëindiging

3.1 Termijn

Deze Overeenkomst gaat in op de Ingangsdatum en loopt door tot het verstrijken van de abonnementsperiode zoals gespecificeerd op uw Order ('Eerste termijn'). Om na de Eerste termijn te garanderen dat u geen ononderbroken service ervaart, worden de Services standaard automatisch verlengd voor extra perioden van twaalf (12) maanden (elk een 'Verlengingstermijn'), tenzij een van beide partijen het abonnement ten minste dertig (30) dagen voordat de huidige abonnementsperiode afloopt, opzegt. U kunt https://support.lastpass.com op de hoogte stellen van uw opzegging. Wij kunnen overeenkomen om de facturering onder meerdere Orders op elkaar af te stemmen, maar dit zal de termijn van geen enkele Order verkorten.


3.2 Redenen voor beëindiging

Elke partij kan de Overeenkomst beëindigen (i) als de andere partij haar materiële verplichtingen schendt en dit niet herstelt binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een schriftelijke aanzegging; of (ii) (voor zover wettelijk toegestaan) indien de andere partij insolvent wordt, wordt geliquideerd of ontbonden, failliet gaat of vrijwel al haar activiteiten staakt. Wij kunnen de toegang tot Services opschorten of onmiddellijk beëindigen indien u in overtreding bent van paragraaf 1.2, 4.1, 4.3 of 5.


3.3 Effecten van beëindiging

Als de Overeenkomst of bepaalde Services worden beëindigd, kunnen wij uw account naar ons goeddunken omzetten in een 'gratis' of 'basis' versie van de Service, indien beschikbaar. Als wij dit niet doen, dient u onmiddellijk al het gebruik van de beëindigde Services te staken, met dien verstande dat wij u, op uw verzoek, nog gedurende maximaal dertig (30) dagen beperkte toegang tot de Services kunnen verlenen, uitsluitend om u in staat te stellen uw Content van de Services op te halen. Wij zijn niet verplicht om uw Content na die periode te behouden. Voor zover wettelijk toegestaan geldt het volgende: geen van beide partijen is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de beëindiging van de Overeenkomst, en beëindiging heeft geen gevolgen voor vorderingen die al vóór de effectieve beëindigingsdatum zijn ontstaan. Het beëindigen van bepaalde Services op grond van een Order heeft geen gevolgen voor de abonnementsperiode(n) van de andere Services die nog actief zijn. Als we u toestaan om Services op enig moment na beëindiging weer te hervatten, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan de alsdan geldende Voorwaarden en aan de verlengingsdatum die van kracht was op de effectieve beëindigingsdatum.


4. Uw Content en Accounts

4.1 Uw Content.

U hebt alle rechten op uw bestanden, documenten en soortgelijke gegevens die door u of uw eindgebruikers wordt geüpload of ingevoerd (dat wil zeggen handmatig of via optionele functionaliteit zoals wachtwoorden opslaan en invullen) naar uw LastPass-kluis of -account in de context van uw gebruik van de Services ('Content'). U verklaart en garandeert: (i) dat u het recht hebt om Content te uploaden of op andere wijze met ons te delen; en (ii) dat uw upload of verwerking van Content in de context van onze Services geen inbreuk maakt op rechten van derden en geen toepasselijke wetgeving met betrekking tot de Content schendt. U zegt toe redelijke technische, organisatorische en administratieve beveiligingsmaatregelen te nemen om de content te beveiligen en te beschermen in overeenstemming met de actuele normen in de sector. Lastpass kan uw Content gebruiken, aanpassen, reproduceren, weergeven en verspreiden om de Services te leveren en te exploiteren en alleen: (x) voor zover dit door u of door uw gebruikers in overeenstemming met deze Overeenkomst of enige andere overeenkomst tussen de partijen wordt toegestaan of gevraagd; of (y) voor zover dit is vereist om te voldoen aan ons beleid, de toepasselijke wet- en regelgeving of verzoeken van overheidsinstanties.


4.2. Uw privacy en veiligheid
4.2.1. Informatiebeveiliging en certificeringen

LastPass gaat ermee akkoord passende organisatorische, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen te onderhouden die zijn ontworpen om uw Content te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking in overeenstemming met normen in de sector. In ons Trust & Privacy Center (https://www.lastpass.com/trust-center) vindt u aanvullende informatie over de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen van LastPass ('TOM's'), waaronder (maar niet beperkt tot) versleutelingsgebruik en -standaarden, bewaartermijnen en andere nuttige informatie. Hier vindt u ook informatie over onze beveiligingscontroles en certificeringen door onafhankelijke derden.


4.2.2. Gegevensprivacy

Wanneer wij u de Services leveren, gaat LastPass ermee akkoord op een verantwoorde wijze om te gaan met uw Content en alle bijbehorende persoonsgegevens die we namens u verzamelen en/of verwerken. U kunt ons Trust & Privacy Center (https://www.lastpass.com/trust-center/privacy) bezoeken voor aanvullende informatie over het uitgebreide privacyprogramma van LastPass, privacykaders van derden, privacybeleidsregels en locaties waar gegevensverwerking plaatsvindt en openbaarmakingen van subverwerkers. U begrijpt en aanvaardt dat u wanneer u onze Services gebruikt of interactie hebt met onze websites, uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt via systemen die zich in de Verenigde Staten en op andere locaties over de hele wereld kunnen bevinden. Wanneer wij onze Services leveren, treedt LastPass op als gegevensverwerker, dienstverlener of een soortgelijke partij. Ga voor informatie over het Gegevensverwerkingsaddendum ('GVA') van LastPass naar https://www.lastpass.com/legal-center.


4.3 Uw Accounts.

U bent als enige verantwoordelijk voor: (i) ieder gebruik van de Services door u en uw eindgebruikers; (ii) het handhaven van een wettelijke basis voor het verzamelen, gebruiken, verwerken en overdragen van Content; en (iii) het verstrekken van kennisgevingen en het verkrijgen van toestemming zoals wettelijk vereist in verband met de Services. We sturen nooit e-mails waarin om uw gebruikersnamen of wachtwoorden wordt gevraagd. Om uw accounts veilig te houden, dient u ermee akkoord te gaan alle gebruikersnamen en wachtwoorden, inclusief uw hoofdwachtwoord, vertrouwelijk te bewaren. LastPass is niet aansprakelijk voor schade die u lijdt als u verzuimt om uw hoofdwachtwoord naar behoren te beveiligen. We kunnen uw toegang tot de Services opschorten of deze Overeenkomst beëindigen indien u of uw eindgebruikers de Services blijken te gebruiken op een manier die ons mogelijk schade zal berokkenen, of als we redelijke gronden hebben om illegale, frauduleuze of misbruik makende activiteiten van uw kant te vermoeden. HOUD ER REKENING MEE DAT WE, INDIEN VAN TOEPASSING, UW HOOFDWACHTWOORD NIET OPSLAAN OF ER GEEN TOEGANG TOE HEBBEN, EN ALS UW HOOFDWACHTWOORD VERLOREN, GESTOLEN OF VERGETEN IS, KUNNEN WE UW HOOFDWACHTWOORD NIET OPHALEN EN KUNT U UW ACCOUNT MOGELIJK NIET ONTGRENDELEN OF OPENEN.


5. Naleving van wet- en regelgeving

In de context van de toegang tot, en de prestaties en het gebruik van de Services op basis van de Overeenkomst, verplicht elke partij zich tot naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van alle wetten en voorschriften op het gebied van export, privacy en gegevensbescherming. U erkent dat de Services onderworpen zijn aan exportcontrole en handelssancties in de Verenigde Staten en andere landen. U en uw eindgebruikers mogen geen enkel deel van de Services openen, gebruiken, exporteren of openbaar maken in strijd met de toepasselijke exportcontrole- en sanctiewetten. In het bijzonder verklaart en garandeert u dat u en uw eindgebruikers: (a) geen burgers zijn van of gevestigd zijn in een land of gebied dat onderworpen is aan Amerikaanse handelssancties of andere belangrijke handelsbeperkingen (inclusief maar niet beperkt tot Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië en de regio's Krim, Donetsk en Loehansk in Oekraïne) en dat u en uw eindgebruikers geen toegang zullen krijgen tot of gebruik zullen maken van de Services, of de Services exporteren, opnieuw exporteren, omleiden of overdragen, in of naar dergelijke landen of gebieden; en (b) niet worden geïdentificeerd en niet worden beheerd door geïdentificeerde personen op lijsten van de Amerikaanse overheid die u zouden verbieden de Services te ontvangen. Waar vereist om onze wettelijke verplichtingen na te komen volgens de geldende wetgeving, zullen wij met betrekking tot de Services medewerking verlenen aan opsporings- en overheidsinstanties op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Niettegenstaande enige andere bepaling in de Overeenkomst, kunnen we de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen als we reden hebben om aan te nemen dat u hebt verzuimd de geldende wetgeving na te leven.


6. Niet-aansprakelijkheidsverklaring

WIJ GARANDEREN DAT DE SERVICES MATERIEEL IN OVEREENSTEMMING ZULLEN ZIJN MET DE DOCUMENTATIE DIE WIJ OP UNIFORME WIJZE BESCHIKBAAR STELLEN AAN ALLE BEZOEKERS VAN ONZE WEBSITE EN VAN TOEPASSING ZIJN OP ALLE LASTPASS-GEBRUIKERS, MET BETREKKING TOT DE WERKING EN HET GEBRUIK VAN DE SERVICES. WE VERKLAREN OF GARANDEREN NIET: (i) DAT HET GEBRUIK VAN DE SERVICES TIJDIG, ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, (ii) DAT ONZE SERVICES ZULLEN WERKEN IN COMBINATIE MET SPECIFIEKE HARDWARE, SOFTWARE, SYSTEMEN OF GEGEVENS, OF DAT ONZE SERVICES AAN UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN; OF (iii) DAT ALLE FOUTEN OF DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. HET GEBRUIK VAN DE SERVICES IS OP UW EIGEN RISICO. ONZE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID EN UW UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID ONDER DEZE GARANTIE BESTAAT, NAAR ONS GOEDDUNKEN EN ONDER VOORBEHOUD VAN DE GELDENDE WETGEVING, UIT HET VERLENEN VAN CONFORME SERVICES OF HET BEËINDIGEN VAN DE NIET-CONFORME SERVICES OF DE DESBETREFFENDE ORDER, EN HET VERSTREKKEN VAN EEN NAAR RATO BEREKENDE RESTITUTIE VAN NIET-TOEGEPASTE, VOORUITBETAALDE VERGOEDINGEN VANAF DE DATUM DAT U ONS OVER DE NIET-CONFORMITEIT INFORMEERT TOT AAN HET EINDE VAN DE LOPENDE ABONNEMENTSPERIODE. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJZEN WIJ ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE EN WETTELIJKE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF, MET INBEGRIP VAN ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, EIGENDOMSRECHTEN, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES EN VOORWAARDEN NIET TOE, DAAROM ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MISSCHIEN NIET VAN TOEPASSING OP KLANTEN DIE IN DIE RECHTSGEBIEDEN GEVESTIGD ZIJN.


7. Schadeloosstelling

U dient ons te vrijwaren van en te verdedigen tegen elke vordering van derden voortvloeiende uit een overtreding van paragraaf 1.2, 4.1 of 4.3 en tegen beweringen dat (een deel van) uw Content inbreuk maakt op patenten, handelsmerken of auteursrechten of handelsgeheimen van een externe partij, en u zegt toe redelijke advocaatkosten, proceskosten, onherroepelijk toegekende schadevergoedingen en redelijke schikkingskosten met betrekking tot dergelijke vorderingen te betalen. Wij zullen u onmiddellijk van elke vordering op de hoogte brengen en met u samenwerken aan de verdediging van de vordering. U zult ons de redelijke kosten vergoeden die wij maken om medewerking of bijstand te verlenen. U zult de volledige controle en bevoegdheid hebben over de verdediging en de regeling van elke vordering, met dien verstande dat: (i) voor elke schikking waarbij wij aansprakelijkheid moeten erkennen, voorafgaande schriftelijke toestemming nodig is, die niet op onredelijke wijze mag worden geweigerd of uitgesteld, en (ii) wij op onze eigen kosten mogen deelnemen aan de verdediging met onze eigen raadsman.


8. Beperking van aansprakelijkheid

8.1 Beperking van directe aansprakelijkheid

GEEN VAN DE PARTIJEN IS AANSPRAKELIJK JEGENS DE ANDERE PARTIJ OF ENIGE ANDERE PERSOON VOOR INDIRECTE, SPECIALE, GEVOLG-, INCIDENTELE SCHADE, SCHADE MET EEN BOETEKARAKTER OF ANDERE VERGELIJKBARE SCHADE OF VERLIEZEN, MET INBEGRIP VAN SCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF VERBANDHOUDEND MET: (i) VERLIES OF BESCHADIGING VAN BESTANDEN OF GEGEVENS, (ii) VERLIES VAN INKOMSTEN, (iii) VERLIES VAN KANSEN, (iv) WINSTDERVING, OF (v) HERSTELKOSTEN, ONGEACHT DE OORZAAK EN MET ELKE MOGELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND, MET INBEGRIP VAN CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF WETSOVERTREDING, ONGEACHT OF DE PARTIJ OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARUIT VOLGT DAT SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING ZIJN.


8.2 Beperking van het bedrag van de aansprakelijkheid

MET UITZONDERING VAN UW MOGELIJKE OVERTREDING VAN PARAGRAAF 1.2, 4.1 OF 4.3 EN UW VRIJWARINGSVERPLICHTINGEN, EN VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, BLIJFT DE TOTALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN ALLE PARTIJEN EN HUN RESPECTIEVE LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS VOORTVLOEIENDE UIT DEZE OVEREENKOMST, BEPERKT TOT DE BEDRAGEN DIE ZIJN BETAALD VOOR DE DESBETREFFENDE SERVICE TIJDENS DE TWAALF (12) MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN HET INCIDENT DAT AANLEIDING HEEFT GEGEVEN TOT DE AANSPRAKELIJKHEID. HET VOORGAANDE BEPERKT UW VERPLICHTINGEN NIET TOT BETALING VAN ONBETWISTE VERGOEDINGEN EN ANDERE BEDRAGEN DIE U KRACHTENS EEN ORDER VERSCHULDIGD BENT.


9. Aanvullende bepalingen

9.1 Koopjes, speciale aanbiedingen, coupons en prijsinformatie.

Uw recht op het gebruik van gratis Services wordt niet gegarandeerd voor welke periode dan ook, en we behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, het gebruik van gratis versies van Services door een persoon of organisatie te beperken of te beëindigen. Als u de Services op proef of in het kader van een kennismakingsaanbieding gebruikt ('Proefperiode'), eindigen uw Proefperiode en uw toegang tot de Services (i) aan het einde van de Proefperiode die op uw Order is vermeld; (ii) (indien geen datum is gespecificeerd) dertig (30) dagen na uw eerste gebruik van de Services; of (iii) zodra u overstapt naar een betaald abonnement. Gedurende de Proefperiode leveren wij, voor zover wettelijk toegestaan, de Services op 'AS IS'-basis (in werkelijke staat) en zonder enige garantie of vrijwaring, waarbij alle overige Voorwaarden van toepassing zijn. We kunnen proefperiodes op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of beëindigen.


9.2 Services van derden

9.2.1.

Door middel van bepaalde Services kunt u mogelijk verwijzen naar, of uw Content integreren met sites of applicaties van derden die afzonderlijk door u worden gebruikt en niet bij ons zijn aangeschaft. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke diensten en onderschrijven ze niet. U kunt naar eigen goeddunken services van derden aanschaffen of daar verbinding mee maken, waarbij uitsluitend de voorwaarden van de desbetreffende services van toepassing zijn op uw gebruik van die services.

9.2.2.

Op alle Services van derden die u bij ons hebt aangeschaft, is deze Overeenkomst van toepassing, met inbegrip van eventuele aanvullende bepalingen die specifiek zijn voor die Services die we mogelijk leveren. Tenzij voor zover hierin anders gespecificeerd, wijzen wij en onze contractpartners, leveranciers en licentiegevers alle uitdrukkelijke of impliciete garanties en elke aansprakelijkheid af voor Services van derden die wij aan u hebben verkocht.


9.3 Bèta-versies van Services.

We kunnen u toegang bieden tot bètaversies van Services die voorafgaand aan de algemene release beschikbaar worden gesteld, maar we geven geen enkele garantie dat deze Services ook officieel zullen worden uitgebracht ('Bètaversies van Services'). U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Bètaversies van Services bugs, fouten en andere defecten kunnen bevatten, en dat het gebruik van de Bètaversies van Services op uw eigen risico is. U erkent dat u de Bètaversies van Services op vrijwillige en optionele basis gebruikt, en dat wij geen verplichting hebben om technische ondersteuning te bieden, en de levering van Bètaversies van Services op elk moment naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan u kunnen stopzetten. De Bèta-versies van Services worden aangeboden op 'AS IS'-basis (in werkelijke staat) en voor zover wettelijk toegestaan wijzen wij elke aansprakelijkheid en alle uitdrukkelijke, impliciete, wettelijke en overige garanties, vrijwaringen en voorwaarden af. Als u Bètaversies van Services gebruikt, gaat u ermee akkoord en erkent u dat u, als voorwaarde voor uw deelname, gerelateerde correspondentie en updates van ons zult ontvangen. Als u feedback ('Feedback') over de Bèta-versies van Services geeft, gaat u ermee akkoord dat wij eigenaar worden van alle Feedback die u met ons deelt. Uitsluitend voor de Bèta-versies van Services hebben deze Voorwaarden voorrang op eventuele tegenstrijdige voorwaarden in de Overeenkomst, maar alleen voor zover dit noodzakelijk is om conflicten op te lossen.


9.4 Geen groepsgedingen.

U mag geschillen met ons alleen op individuele basis oplossen, en u stemt ermee in geen enkel groepsgeding, collectief proces of vordering door een derde tegen ons of een van onze werknemers of gelieerde ondernemingen in te stellen of eraan deel te nemen.


9.5. Noodsituaties in verband met beveiliging

Als we redelijkerwijs vaststellen dat de beveiliging van onze Services of onze infrastructuur in gevaar kan komen als gevolg van inbraakpogingen, Denial of Service-aanvallen of andere kwaadaardige activiteiten, kunnen we de Services tijdelijk opschorten. Als we dit doen, zullen we u, voor zover praktisch uitvoerbaar, op de hoogte stellen en acties ondernemen om eventuele beveiligingsproblemen onmiddellijk op te lossen en de Services te herstellen.


9.6 Gebruik bij activiteiten met een hoog risico

U begrijpt en aanvaardt dat de Services niet zijn ontworpen of bedoeld voor gebruik tijdens activiteiten met een hoog risico, bijvoorbeeld in gevaarlijke omgevingen die faalveilige controles vereisen of tijdens het gebruik van wapensystemen, navigatie-, besturings- of communicatiesystemen voor de luchtvaart en/of levensondersteunende systemen.


9.7. Toewijzing

Geen van de partijen mag haar rechten of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, die niet op onredelijke gronden zal worden onthouden, en elke poging tot toewijzing zonder toestemming wordt als nietig beschouwd. LastPass kan echter de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan gelieerde entiteiten of in het kader van een bedrijfsreorganisatie, consolidatie, fusie, overname, afstoting of verkoop van (vrijwel) alle bedrijfsactiviteiten of activa waarop deze Overeenkomst betrekking heeft. De Overeenkomst zal bindend zijn voor en ten goede komen aan de rechtsopvolgers of rechtverkrijgenden van elke partij.


9.8. Kennisgevingen

Kennisgevingen moeten persoonlijk, per koeriersdienst of aangetekend met ontvangstbevestiging worden verzonden. We kunnen ook kennisgevingen sturen naar het laatst opgegeven e-mailadres in uw account, of deze elektronisch bekendmaken via berichten op onze website, kennisgevingen in producten, ons selfservice-portaal, of het Beheercentrum. Tenzij voor zover anderszins vermeld in deze Overeenkomst, moeten kennisgevingen naar ons worden gestuurd op het adres van de betreffende contracterende entiteit, en tevens dient een exemplaar verzonden te worden naar: Attn. Legal Department, 333 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210 USA. Wij zullen kennisgevingen sturen naar het laatst bekende adres in uw account. Een kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen: (a) bij persoonlijke uitreiking: onmiddellijk; (b) bij gebruik van een koeriersdienst: op de tweede werkdag nadat de kennisgeving is verzonden; (c) bij aangetekende post: op de vijfde werkdag nadat de kennisgeving is verzonden; (d) bij e-mail: zodra de e-mail is verzonden; of (e) bij elektronische publicatie: op het moment van de publicatie.


9.9 Voortbestaan van bepalingen

De bepalingen in de paragrafen 2 (Orders, vergoedingen en betaling), 3.3 (Effecten van beëindiging), 4 (Uw content en accounts), 7 (Vrijwaring), 8 (Beperking van aansprakelijkheid), 9.4 (Geen groepsgedingen), 9.7 (Kennisgevingen) en 9.10 (Contractpartij, rechtskeuze en locaties voor geschillenbeslechting) overleven elke beëindiging van de Overeenkomst.


9.10. Gehele overeenkomst en rangorde van bepalingen

De Overeenkomst, met inbegrip van een mogelijk Gegevensverwerkingsaddendum (GVA), is de volledige overeenkomst tussen u en LastPass met betrekking tot de Services en komt in de plaats van alle eerdere of gelijktijdige mondelinge en schriftelijke afspraken, toezeggingen of overeenkomsten, tenzij voor zover elders toestemming is verleend. In het geval van tegenstrijdigheden tussen een uitgevoerde Order, deze Voorwaarden of een Gegevensverwerkingsaddendum, worden de tegenstrijdigheden opgelost in die volgorde, maar uitsluitend voor de specifieke Services die zijn vermeld in de desbetreffende Order. Niets in een door u ingediend document wordt beschouwd als een aanvulling of wijzigng van de Overeenkomst. We kunnen de Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen en bijwerken. Bij de Voorwaarden wordt de datum van laatste herziening vermeld. De voorwaarden zijn hier beschikbaar: https://www.lastpass.com/legal-center/terms-of-service. Door gebruik te blijven maken van de Services, gaat u akkoord met de op dat moment geldende Voorwaarden.


9.11. Slotbepalingen

Als een bepaling in deze Overeenkomst niet afdwingbaar is, heeft dit geen invloed op andere bepalingen. Beide partijen zijn onafhankelijke contractpartijen en niets in deze Overeenkomst creëert een partnerschap, agentschap of een fiduciaire of arbeidsrechtelijke relatie tussen de partijen. Geen enkele persoon of entiteit die geen partij is bij deze Overeenkomst, kan een derde begunstigde zijn. Onze bevoegde distributeurs hebben niet het recht deze Overeenkomst te wijzigen of toezeggingen te doen die voor ons bindend zijn. Wanneer een recht uit hoofde van deze Overeenkomst niet wordt afgedwongen, houdt dit geen afstand van dat recht in. Tenzij anders bepaald, zijn de rechtsmiddelen cumulatief. Deze Overeenkomst kan in een of meer exemplaren online worden overeengekomen of elektronisch worden ondertekend. Geen enkele partij is verantwoordelijk voor het niet of vertraagd nakomen van de Overeenkomst als gevolg van gebeurtenissen of omstandigheden die buiten de macht van de getroffen partij liggen of die de partijen redelijkerwijs niet hadden kunnen voorzien (bijvoorbeeld natuurrampen, terroristische activiteiten, handelingen van externe dienstverleners, arbeidsconflicten, overheidshandelingen enz.) maar uitsluitend zolang die omstandigheden aanhouden en de partij die aan dergelijke omstandigheden lijdt, redelijke inspanningen levert om de gevolgen van dergelijke omstandigheden te verzachten.


9.12. Contractpartij, rechtskeuze en locaties voor geschillenbeslechting

De contractsluitende LastPass-entiteit, de contactgegevens en het toepasselijk recht voor uw gebruik van de Services zijn afhankelijk van de locatie waar u zich bevindt en de specifieke Services die u hebt besteld. Meer informatie is te vinden via: https://www.lastpass.com/legal-center/contracting-entities..

Voor het laatst geüpdatet in augustus 2022 (2022.v1.0)

Download de pdf-versie

Juridisch centrum

Bekijk de servicevoorwaarden, het privacybeleid en andere juridische beleidsregels en documenten van LastPass.

Naar het Juridisch centrum

Trust Center

De aangewezen locatie voor de meest actuele informatie over beveiliging, privacy, compliance en systeemprestaties.

Bezoek het Trust Center

Over ons

LastPass zet de toon bij wachtwoordbeveiliging en identiteitsbeheer voor de digitale veiligheid van particulieren en bedrijven.

Meer informatie over LastPass

Aan de slag met LastPass

LastPass maakt het eenvoudig om de wachtwoordgewoonten van werknemers en endpoint-beveiliging te verbeteren. Bekijk het zelf met een gratis proefperiode van 14 dagen. Geen creditcard vereist.