Bespaar geld met Cyber Week
0Dagen
0Uur
0Min
0Sec

JURIDISCH CENTRUM

Servicevoorwaarden

De servicevoorwaarden die op u van toepassing zijn, zijn afhankelijk van de versie van LastPass die u gebruikt of aanschaft. Als u onze versies Free, Premium of Families van LastPass gebruikt, zijn de Servicevoorwaarden voor persoonlijk gebruik op u van toepassing. Raadpleeg voor alle ander versies van LastPass de Servicevoorwaarden voor zakelijke klanten.

Servicevoorwaarden van LastPass voor persoonlijk gebruik

Deze Servicevoorwaarden ('Voorwaarden') regelen uw gebruik van de aangeboden software-as-a-service van LastPass, waaronder de websites op www.lastpass.com en alle software, applicaties en andere content (de 'Services') die beschikbaar zijn gesteld of worden beheerd door LastPass US LP en haar dochterondernemingen zoals genoemd op https://www.lastpass.com/legal-center/contracting-entities ('LastPass,' 'ons', 'we' of 'wij'). Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle personen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Services.

Het is belangrijk dat u deze Voorwaarden zorgvuldig leest, omdat u er wettelijk aan gebonden bent. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, gebruikt u de Services dan niet.

1. Het gebruik van de Services

1.1 Het recht om de Services te gebruiken

LastPass levert de Services en u mag de Services openen en gebruiken, in overeenstemming met deze Voorwaarden voor uw eigen persoonlijke en individuele gebruik. Door de Services te openen of te gebruiken, verklaart u dat u meerderjarig bent en deze Voorwaarden hebt geaccepteerd.


1.2 Beperkingen aan het gebruik

Door gebruik te maken van de Services, zegt u toe dat u: (i) de Services niet zult wijzigen, als basis voor afgeleide werken zult gebruiken of aan reverse-engineering zult onderwerpen; (ii) de Services niet zult gebruiken op een manier die onze netwerken, de gebruikersaccounts of de Services verstoort of misbruikt of dit probeert; (iii) geen intimiderend, onfatsoenlijk, obsceen of onwettig materiaal zult opslaan, uploaden of verzenden of enig type virus, malware of kwaadaardige code; (iv) via de Services geen materiaal zult verzenden of verspreiden dat mogelijk inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of andere rechten van derden; of (v) de Services niet zult gebruiken om fraude te plegen of u voor te doen als een andere persoon of entiteit.


1.3. Aanpassingen

Wij kunnen de Services naar eigen goeddunken aanpassen of stopzetten wanneer wij dit wenselijk achten. Voor toegang tot extra functionaliteit of verbeteringen van premium-functies kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.


1.4. Gebruikers van gezinsabonnementen

Als u een gezinsabonnement gebruikt dat we aanbieden, kunt u mogelijk gebruikersaccounts maken voor leden van het gezinsabonnement. Door een dergelijk gebruikersaccount aan te maken, bevestigt u dat u het wettelijke recht hebt om dit te doen en stemt u in met onze verwerking van informatie over de leden van het gezinsabonnement. U stemt er ook mee in verantwoordelijk te zijn voor de naleving van deze Voorwaarden door het gezin.


2. Vergoedingen en betaling

2.1. Vergoedingen, betalingsgegevens

Als u een betaalde versie van de Services hebt gekocht, gaat u ermee akkoord LastPass te voorzien van nauwkeurige facturerings-, contact- en betalingsgegevens en gaat u ermee akkoord alle toepasselijke kosten te betalen. Alle betalingen zijn definitief en niet-restitueerbaar. We kunnen een factuur sturen of uw geregistreerde betaalkaart belasten voor alle bedragen die u aan ons verschuldigd bent voor het gebruik van de Services, inclusief eventuele vergoedingen of kosten voor rood staan die ontstaan bij het innen van de betaling, en wij kunnen actie ondernemen om uw betaalkaartgegevens bij te werken (voor zover wettelijk toegestaan) om te zorgen dat de betaling kan worden verwerkt. Uw creditcard- en betalingsgegevens kunnen worden verstrekt aan onze externe betalingsverwerkers voor betalings- en fraudepreventie, evenals export- en wettelijke nalevingsdoeleinden.


2.2 Belastingen en heffingen

U bent verantwoordelijk voor alle toepasselijke omzet-, service-, toegevoegde waarde- en verkoopbelastingen, heffingen, inhoudingen en soortgelijke belastingen of heffingen die door belastingdiensten of andere overheidsinstanties worden opgelegd in verband met de Services. In alle gevallen betaalt u de verschuldigde bedragen volledig aan ons, zonder enig recht op verrekening of inhouding.


2.3. Achterstallige betaling, prijsupdates

We kunnen, met kennisgeving aan u, de Services opschorten of beëindigen als u toepasselijke vergoedingen niet betaalt. U zegt bovendien toe alle redelijke kosten en uitgaven te vergoeden die wij maken bij het innen van eventuele achterstallige bedragen. We behouden ons het recht voor om de tarieven voor toegang tot de Services op elk moment na uw eerste abonnementsperiode aan te passen. Prijswijzigingen worden van kracht vanaf de eerstvolgende factureringscyclus. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zullen wij u tijdig op de hoogte brengen van prijswijzigingen door deze op onze website te publiceren, per e-mail te versturen, een prijsopgave te doen of u een factuur te sturen. Uw voortgezette gebruik van de Service na een dergelijke kennisgeving dient als uw instemming met de prijswijziging.


3. Abonnement en Opzegging

3.1. Abonnement

Sommige Services worden gefactureerd op abonnementsbasis, vooraf en via een terugkerende factureringscyclus (die meestal jaarlijks is). Om een ononderbroken service te garanderen, worden de Services standaard automatisch verlengd voor extra perioden die gelijk zijn aan uw aflopende abonnementsperiode, tenzij een van beide partijen het abonnement ten minste dertig (30) dagen voordat de huidige abonnementsperiode afloopt, opzegt. U kunt ons klantenserviceteam op de hoogte stellen van uw opzegging. Het beëindigen van bepaalde Services heeft geen gevolgen voor de looptijden van de andere Services die nog actief zijn.


3.2. Beëindiging

U kunt op elk moment stoppen met het gebruik van de Services en contact met ons opnemen om uw account te annuleren, maar er blijven kosten in rekening worden gebracht voor Services tot het einde van uw dan geldende abonnementsperiode. We kunnen uw account opschorten of beëindigen na kennisgeving als u deze Voorwaarden schendt en kunnen uw toegang tot de Services herstellen als u de schending naar onze tevredenheid verhelpt. We behouden ons het recht voor om uw account zonder kennisgeving te beëindigen wanneer dit wettelijk verboden is of een redelijk risico op aansprakelijkheid voor ons heeft.


3.3 Effecten van beëindiging

Als bepaalde Services worden beëindigd of uw abonnement afloopt, kunnen wij uw betaalde account naar ons goeddunken omzetten in een 'gratis' of 'basis' versie van de Service, indien beschikbaar. Wanneer uw account niet wordt omgezet naar een gratis versie, moet u onmiddellijk al het gebruik van de beëindigde Services staken. Voor zover wettelijk toegestaan geldt het volgende: geen van beide partijen is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de geldige beëindiging van de Services, en beëindiging heeft geen gevolgen voor vorderingen die al vóór de effectieve beëindigingsdatum zijn ontstaan.


4. Uw Content en Accounts

4.1 Uw Content.

Uw 'Content' omvat alle bestanden, documenten en soortgelijke gegevens die u uploadt, opslaat, ophaalt of invoert (dat wil zeggen handmatig of via optionele functionaliteit zoals wachtwoorden opslaan en invullen) naar de Services. U behoudt alle rechten op uw Content en u verleent ons een licentie om uw Content uitsluitend te gebruiken, te reproduceren, weer te geven en te distribueren voor zover vereist en om de Services te leveren en te exploiteren.


4.2. Uw privacy en veiligheid
4.2.1. Informatiebeveiliging en certificeringen

We hebben passende organisatorische, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd en onderhouden deze die zijn ontworpen om uw Content te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking. We onderhouden ook een nalevingsprogramma dat onafhankelijke beveiligingscontroles door externe partijen en certificeringen bevat. U kunt ons Trust & Privacy Center (https://www.lastpass.com/trust-center) bezoeken voor specifieke informatie per Service over onze technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen (in de documentatie over 'TOM's' – Technische en Organisatorische Maatregelen), waaronder (maar niet beperkt tot) versleutelingsgebruik en -standaarden, bewaartermijnen en andere nuttige informatie.


4.2.2. Gegevensprivacy

We hanteren een wereldwijd gegevensprivacyprogramma dat is ontworpen om uw Content en alle bijbehorende persoonsgegevens die we namens u verzamelen en/of verwerken te beveiligen en hiermee op een verantwoorde wijze om te gaan. U begrijpt en aanvaardt dat u wanneer u de Services gebruikt of interactie hebt met onze websites, uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt via systemen die zich in de Verenigde Staten en op andere locaties over de hele wereld kunnen bevinden. U kunt ons Trust & Privacy Center (https://www.lastpass.com/trust-center/privacy) bezoeken voor informatie over het uitgebreide privacyprogramma van LastPass, kaders van derden, privacybeleidsregels en locaties waar gegevensverwerking plaatsvindt en openbaarmakingen van subverwerkers alsmede de 'TOM's' (Technische en Organisatorische Maatregelen).


4.3 Uw Accounts.

Wanneer u de Services gebruikt, moet u ons informatie verstrekken die nauwkeurig, volledig en actueel is. U stemt ermee in om het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service te beschermen en uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. We sturen nooit e-mails waarin om uw gebruikersnamen of wachtwoorden wordt gevraagd. We zijn niet aansprakelijk voor schade die u lijdt als u verzuimt om uw hoofdwachtwoord naar behoren te beveiligen. We kunnen de Services opschorten of uw account beëindigen indien u of uw gebruikers de Services gebruiken op een manier die ons mogelijk schade zal berokkenen, of als we redelijke gronden hebben om illegale, frauduleuze of misbruik makende activiteiten van uw kant te vermoeden. HOUD ER REKENING MEE DAT WE, INDIEN VAN TOEPASSING, UW HOOFDWACHTWOORD NIET OPSLAAN OF ER GEEN TOEGANG TOE HEBBEN, EN ALS UW HOOFDWACHTWOORD VERLOREN, GESTOLEN OF VERGETEN IS, KUNNEN WE UW HOOFDWACHTWOORD NIET OPHALEN EN KUNT U UW ACCOUNT MOGELIJK NIET ONTGRENDELEN OF OPENEN.


5. Naleving van wet- en regelgeving

U gaat ermee akkoord alle toepasselijke wet- en regelgeving na te leven, met inbegrip van alle wetten en voorschriften op het gebied van export, privacy en gegevensbescherming. U erkent dat de Services onderworpen zijn aan exportcontrole en handelssancties in de Verenigde Staten en andere landen. U mag geen enkel deel van de Services openen, gebruiken, exporteren of openbaar maken in strijd met de toepasselijke exportcontrole- en sanctiewetten. In het bijzonder verklaart en garandeert u dat u: (a) geen burger bent van of gevestigd bent in een land of gebied dat onderworpen is aan Amerikaanse handelssancties of andere belangrijke handelsbeperkingen (inclusief maar niet beperkt tot Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië en de regio's Krim, Donetsk en Loehansk in Oekraïne) en dat u geen toegang zult krijgen tot of gebruik zullen maken van de Services, of de Services exporteren, opnieuw exporteren, omleiden of overdragen, in of naar dergelijke landen of gebieden; en (b) niet wordt geïdentificeerd op lijsten van de Amerikaanse overheid die u zouden verbieden de Services te ontvangen. Waar wettelijk vereist, zullen wij met betrekking tot de Services medewerking verlenen aan overheidsinstanties. We kunnen uw abonnement met onmiddellijke ingang beëindigen als we reden hebben om aan te nemen dat u hebt verzuimd de geldende wetgeving na te leven.


6. Niet-aansprakelijkheidsverklaring

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJZEN WIJ ALLE UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE EN WETTELIJKE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF, MET INBEGRIP VAN ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, EIGENDOMSRECHTEN, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. WE VERKLAREN OF GARANDEREN MET NAME NIET: (i) DAT HET GEBRUIK VAN DE SERVICES TIJDIG, ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, (ii) DAT DE SERVICES ZULLEN WERKEN IN COMBINATIE MET SPECIFIEKE HARDWARE, SOFTWARE, SYSTEMEN OF GEGEVENS; (iii) DAT DE SERVICES AAN UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN; OF (iv) DAT ALLE FOUTEN OF DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. HET GEBRUIK VAN DE SERVICES IS OP UW EIGEN RISICO.


7. Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE GELDENDE WETGEVING ZIJN WE NIET AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, SPECIALE, GEVOLG-, INCIDENTELE SCHADE, SCHADE MET EEN BOETEKARAKTER OF ANDERE VERGELIJKBARE SCHADE OF VERLIEZEN, MET INBEGRIP VAN SCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF VERBANDHOUDEND MET: (i) VERLIES OF BESCHADIGING VAN BESTANDEN OF GEGEVENS; (ii) VERLIES VAN INKOMSTEN; (iii) VERLIES VAN KANSEN; (iv) WINSTDERVING; OF (v) HERSTELKOSTEN, ONGEACHT DE OORZAAK EN MET ELKE MOGELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND, MET INBEGRIP VAN CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF WETSOVERTREDING, ONGEACHT OF WE DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, BLIJFT DE TOTALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN LASTPASS, ZIJN BESTUURDERS, WERKNEMERS, PARTNERS, AGENTEN, LEVERANCIERS, EN GELIEERDE BEDRIJVEN VOORTVLOEIENDE UIT DEZE VOORWAARDEN, BEPERKT TOT DIRECTE SCHADE DIE IS BEWEZEN TOT DE BEDRAGEN DIE ZIJN BETAALD VOOR DE TOEGANG TOT DE DESBETREFFENDE SERVICE TIJDENS DE ZES (6) MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN HET INCIDENT DAT AANLEIDING HEEFT GEGEVEN TOT DE AANSPRAKELIJKHEID.


8. Aanvullende bepalingen

8.1. Koopjes, speciale aanbiedingen, coupons en prijsinformatie.

Uitverkoop, promoties en andere speciale kortingsaanbiedingen zijn beperkt geldig. Bij verlenging van uw abonnement kunnen dergelijke aanbiedingen speciale aanbiedingen komen te vervallen. We behouden ons het recht voor om coupons, tegoeden en speciale aanbiedingen naar eigen inzicht te wijzigen of te beëindigen.


8.2. Gratis Services en proefperioden.

Uw recht op het gebruik van gratis Services wordt niet gegarandeerd voor welke periode dan ook, en we behouden ons het recht voor om uw toegang tot de gratis Services naar eigen goeddunken te wijzigen of te beëindigen. Als u de Services op proef of in het kader van een kennismakingsaanbieding gebruikt, eindigt uw toegang aan het einde van de Proefperiode of zodra u overstapt naar een betaald abonnement. Mogelijk moet u uw factureringsgegevens invoeren om u te registreren voor een proefversie; en als u dat doet, brengen we u geen kosten in rekening totdat de proefperiode is verstreken. Aan het einde van de proefperiode worden, tenzij u het betaalde abonnement hebt geannuleerd, de relevante abonnementskosten automatisch in rekening gebracht, op basis van het geselecteerde type betaald abonnement. We behouden ons te allen tijde en zonder kennisgeving het recht voor om de voorwaarden van de proefversie van de Service te wijzigen of de proefperiode te annuleren.


8.3. Services van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor, doen geen aanbevelingen voor en hebben geen controle over sites of services van derden die u linkt naar of integreert met de Services. U kunt naar eigen goeddunken services van derden aanschaffen of daar verbinding mee maken, waarbij uitsluitend de afzonderlijke voorwaarden en privacybeleidsregels bij de desbetreffende services van toepassing zijn op uw gebruik van die services. We raden u ten zeerste aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van dergelijke sites of applicaties van derden te lezen.


8.4. Bètaversies van Services

We kunnen u toegang bieden tot bèta-versies van Services die voorafgaand aan de algemene release beschikbaar worden gesteld, maar we geven geen enkele garantie dat deze Services ook officieel zullen worden uitgebracht. Gebruik van bèta-versies van Services is vrijwillig en optioneel. Wij zijn niet verplicht om technische ondersteuning te bieden voor bèta-versies van Services en we kunnen deze op elk gewenst moment stopzetten zonder voorafgaande kennisgeving. De bèta-versies van Services worden voor uw eigen risico aangeboden 'AS-IS' en voor zover wettelijk toegestaan wijzen wij elke aansprakelijkheid en alle uitdrukkelijke, impliciete, wettelijke en overige garanties, vrijwaringen en voorwaarden af. Als u gebruikmaakt van bèta-versies van Services, kunt u gerelateerde correspondentie en updates van ons ontvangen. Wij worden eigenaar van alle feedback over de bèta-versies van Services die u met ons deelt.


8.5. Intellectuele eigendommen en LastPass-merken

LastPass behoudt alle eigendomsrechten, overige rechten en belangen in onze Services, waaronder onze naam, ons logo en onze andere merken en alle bijbehorende intellectuele-eigendomsrechten, met inbegrip van alle wijzigingen, uitbreidingen, verbeteringen, afgeleide werken en upgrades. U mag geen handelsmerken, servicemerken, bedrijfsnamen, domeinnamen of accountnamen voor sociale media gebruiken of registreren waarin geheel of gedeeltelijk iets van het bovenstaande is opgenomen of dat hierop lijkt.


8.6. Geen groepsgedingen

U mag geschillen met ons alleen op individuele basis oplossen, en u stemt ermee in geen enkel groepsgeding, collectief proces of vordering door een derde tegen ons of een van onze werknemers of gelieerde ondernemingen in te stellen of eraan deel te nemen.


8.7. Noodsituaties in verband met beveiliging

Als we redelijkerwijs vaststellen dat de beveiliging van de Services of onze infrastructuur in gevaar kan komen als gevolg van inbraakpogingen, Denial of Service-aanvallen of andere kwaadaardige activiteiten, kunnen we de Services tijdelijk opschorten. Als we dit doen, zullen we u, voor zover praktisch uitvoerbaar, op de hoogte stellen en acties ondernemen om eventuele beveiligingsproblemen onmiddellijk op te lossen en de Services te herstellen.


8.8. Gebruik bij activiteiten met een hoog risico

U begrijpt en aanvaardt dat de Services niet zijn ontworpen of bedoeld voor gebruik tijdens activiteiten met een hoog risico, bijvoorbeeld in gevaarlijke omgevingen die faalveilige controles vereisen of tijdens het gebruik van wapensystemen, navigatie-, besturings- of communicatiesystemen voor de luchtvaart en/of levensondersteunende systemen.


8.9. Toewijzing

U mag uw rechten niet toewijzen of in sublicentie geven of uw plichten delegeren onder deze Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. LastPass kan deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk overdragen aan gelieerde entiteiten of in het kader van een bedrijfsreorganisatie, consolidatie, fusie, overname, afstoting of verkoop van (vrijwel) alle bedrijfsactiviteiten of activa waarop deze Voorwaarden betrekking hebben.


8.10. E-mails en communicatie

We kunnen operationele kennisgevingen met betrekking tot facturering, accountactiviteit en service-updates sturen naar het primaire e-mailadres in uw account, of elektronisch bekendmaken via berichten op onze website, kennisgevingen in producten of via ons selfservice-portaal of het Beheercentrum. Als u vragen hebt over deze Voorwaarden, kunt u contact opnemen met ons ondersteuningsteam of een brief sturen naar: 333 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210 USA.


8.11. Voortbestaan van bepalingen

De volgende paragrafen van deze Voorwaarden: paragrafen 2 (Vergoedingen en betaling), 3.3 (Effecten van beëindiging), 4 (Uw content en accounts), 7 (Beperking van aansprakelijkheid), 8.6 (Geen groepsgedingen), 8.9 (Kennisgevingen) en 8.14 (Contractpartij, rechtskeuze en locaties voor geschillenbeslechting) overleven elke beëindiging van de Overeenkomst.


8.12. Volledige overeenkomst, wijzigingen

Deze Voorwaarden zijn de volledige overeenkomst tussen u en LastPass met betrekking tot de Services en komen in de plaats van alle eerdere of gelijktijdige mondelinge en schriftelijke afspraken tussen de partijen. We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen en bijwerken. Bij de Voorwaarden wordt de datum van laatste herziening vermeld. De voorwaarden zijn hier beschikbaar: https://www.lastpass.com/legal-center/terms-of-service. Als een herziening van materieel belang is, zullen we redelijke inspanningen leveren om u ten minste dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte te stellen voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging is, wordt naar eigen goeddunken bepaald. Door gebruik te blijven maken van de Services, gaat u akkoord met de op dat moment geldende Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden of een deel van de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Service.


8.13. Slotbepalingen

Als een bepaling van deze Voorwaarden niet afdwingbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op andere bepalingen. Geen enkele persoon of entiteit die geen partij is bij deze Voorwaarden, kan een derde begunstigde zijn. Onze bevoegde distributeurs hebben niet het recht deze Voorwaarden te wijzigen of toezeggingen te doen die voor ons bindend zijn. Wanneer een recht uit hoofde van deze Voorwaarden niet wordt afgedwongen, houdt dit geen afstand van dat recht in. Tenzij anders bepaald, zijn de rechtsmiddelen cumulatief. Deze Voorwaarden kunnen in een of meer exemplaren online worden overeengekomen of elektronisch worden ondertekend. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet of vertraagd nakomen van deze Voorwaarden als gevolg van gebeurtenissen of omstandigheden die buiten onze macht liggen of die wij niet hadden kunnen voorzien (bijvoorbeeld natuurrampen, terroristische activiteiten, handelingen van externe dienstverleners, arbeidsconflicten, overheidshandelingen enz.).


8.14 Klachten van klanten in Californië

Hoewel LastPass er alles aan doet om ervoor te zorgen dat haar klanten tevreden blijven over haar Services, verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen en rechtstreeks met ons samen te werken als u zich zorgen maakt of van plan bent een geschil te starten, om een snelle en efficiënte oplossing te garanderen. Bovendien, wanneer LastPass niet in staat is om een klacht naar uw redelijke tevredenheid op te lossen, kunnen inwoners van Californië, in overeenstemming met de California Civil Code S1789.3, klachten melden aan de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs door schriftelijk contact met hen op te nemen via 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento CA 95834, of door te bellen naar (800) 952-5210.


8.15 Contractpartij, rechtskeuze en locaties voor geschillenbeslechting

De contractsluitende LastPass-entiteit, de contactgegevens en het toepasselijk recht voor uw gebruik van de Services zijn afhankelijk van uw factureringslocatie, en is te vinden via: https://www.lastpass.com/legal-center/contracting-entities..


Voor het laatst geüpdatet in augustus 2022 (2022.v1.0)

Download de pdf-versie

Juridisch centrum

Bekijk de servicevoorwaarden, het privacybeleid en andere juridische beleidsregels en documenten van LastPass.

Naar het Juridisch centrum

Trust Center

De aangewezen locatie voor de meest actuele informatie over beveiliging, privacy, compliance en systeemprestaties.

Bezoek het Trust Center

Over ons

LastPass zet de toon bij wachtwoordbeveiliging en identiteitsbeheer voor de digitale veiligheid van particulieren en bedrijven.

Meer informatie over LastPass

Aan de slag met LastPass

LastPass maakt het eenvoudig om de wachtwoordgewoonten van werknemers en endpoint-beveiliging te verbeteren. Bekijk het zelf met een gratis proefperiode van 14 dagen. Geen creditcard vereist.