JURIDISCH CENTRUM

Servicevoorwaarden

Welke voorwaarden zijn op mij van toepassing? Elke aankoop voor zakelijk gebruik die u rechtstreeks bij LastPass doet, valt onder de Servicevoorwaarden voor zakelijke klanten. Wanneer u een van de versies Free, Premium of Families versies van LastPass gebruikt, zijn de Servicevoorwaarden voor persoonlijk gebruik van toepassing. Als u LastPass via een geautoriseerde partner hebt aangeschaft, klik dan hier.

Servicevoorwaarden van LastPass voor persoonlijk gebruik

Deze Servicevoorwaarden ('Voorwaarden') regelen uw gebruik van de producten, services en bijbehorende software van LastPass, (de 'Services') die beschikbaar zijn gesteld of worden beheerd door de betreffende contracterende LastPass-entiteit, zoals genoemd op https://www.lastpass.com/legal-center/contracting-entities ('LastPass,' 'ons', 'we' of 'wij'). Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle personen die toegang hebben tot of gebruikmaken van de Services.

Het is van belang dat u deze Voorwaarden zorgvuldig leest, omdat ze een wettelijk bindend contract tussen u en LastPass vormen. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, maak dan geen gebruik van de Services.

1. De Services gebruiken

1.1 Recht op gebruik van Services

Wij leveren de Services, en u mag de Services gebruiken voor uw eigen persoonlijke gebruik, in overeenstemming met deze Voorwaarden. Individuele gebruikersaccounts mogen niet worden gedeeld door meerdere personen. Door de Services te gebruiken verklaart u dat u meerderjarig bent en akkoord gaat met deze Voorwaarden.

1.2. Gebruiksbeperkingen

Door de Services te gebruiken, stemt u er mee in om: (i) de broncode van onze Services niet te wijzigen, daarvan afgeleide werken voor te bereiden of reverse-engineering toe te passen, te decompileren of op een andere manier te proberen toegang te krijgen tot de broncode van de Services; (ii) de Services niet bewust of door nalatigheid te gebruiken op een manier die onze netwerken, gebruikersaccounts of de Services misbruikt of verstoort; (iii) binnen de Services geen intimiderend, onfatsoenlijk, obsceen of onwettig materiaal, of enig type virus, malware of kwaadaardige code op te slaan, te uploaden of te verzenden; (iv) de Services niet aan derden te verkopen of door te verkopen; (v) via de Services geen materiaal te verzenden dat inbreuk kan maken op het intellectuele eigendom, de privacy of andere rechten van derden; of (vi) de Services niet te gebruiken om fraude te plegen of zich voor te doen als een persoon of entiteit.

1.3. Wijzigingen

We kunnen de Services naar eigen goeddunken wijzigen of stopzetten. We kunnen bepaalde premiumfuncties of extra functionaliteit beschikbaar maken tegen extra kosten.

1.4. Gebruikers van het gezinsabonnement

Als u ons gezinsabonnement gebruikt, kunt u gebruikersaccounts aanmaken en toewijzen aan andere leden van het gezinsabonnement. Door gebruikersaccounts aan te maken, bevestigt u dat u het wettelijke recht hebt om dit te doen en stemt u in met onze verwerking van persoonsgegevens van en voor alle leden van uw gezinsabonnement, zoals beschreven in het Wereldwijd privacybeleid van LastPass, inclusief leden die minderjarig kunnen zijn. U gaat ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor de activiteiten van de andere leden van uw gezinsabonnement en hun naleving van deze Voorwaarden.

2. Vergoedingen en betaling

2.1. Vergoedingen; Betalingsinformatie

. Als u een betaalde versie van de Services hebt aangeschaft, gaat u ermee akkoord alle toepasselijke vergoedingen te betalen en ons te voorzien van nauwkeurige facturerings-, contact- en betalingsgegevens die nodig zijn om de betaling te verwerken. Alle betalingen zijn definitief en worden niet gerestitueerd. Wij kunnen uw account periodiek controleren en u extra kosten in rekening brengen als het aantal gebruikers dat toegang heeft tot uw account de door u aangeschafte hoeveelheid licenties overschrijdt. We kunnen op uw betaalkaart in ons bestand belasten, of u een rekening sturen, voor alle bedragen die u verschuldigd bent voor uw toegang tot en gebruik van de Services, inclusief voor eventuele debet- of andere kosten die wij in rekening kunnen brengen. Wij kunnen uw betaalkaartgegevens bijwerken (voor zover wettelijk toegestaan) om te zorgen dat de betaling tijdig kan worden verwerkt. Uw creditcard- en betalingsgegevens kunnen aan onze externe betalingsverwerkers worden verstrekt, voor het uitvoeren van de betaling of voor fraudepreventie en export- en wettelijke nalevingsdoeleinden.

2.2 Belastingen en heffingen

U bent verantwoordelijk voor alle toepasselijke omzetbelastingen, dienstenbelastingen, belastingen over de toegevoegde waarde, goederen en dienstenbelastingen, voorheffingen en soortgelijke belastingen, tarieven of vergoedingen die door een overheidsinstantie of incassobureau worden opgelegd op basis van uw toegang tot en gebruik van de Services. In alle gevallen zult u de verschuldigde bedragen volledig betalen, zonder enig recht op verrekening of aftrek.

2.3. Niet-betaling; Prijsupdates

Wij kunnen, met kennisgeving aan u, de Services opschorten of beëindigen als u de toepasselijke vergoedingen daarvoor weigert te betalen. U stemt ermee in om ons te vergoeden voor alle redelijke kosten die wij maken voor het innen van achterstallige bedragen. Wij behouden ons het recht voor om de prijs voor toegang tot de Services op elk moment bij te werken. Prijswijzigingen zullen van kracht zijn vanaf uw volgende verlenging. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving brengen wij u tijdig op de hoogte van prijswijzigingen door deze informatie op onze website te plaatsen, u een e-mail te sturen, u een prijsopgave te doen toekomen, of u een factuur te sturen. Als u de Service na een dergelijke kennisgeving blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met de prijswijziging.

3. Abonnement, verlenging en beëindiging

3.1 Abonnement; Verlenging

De Services worden gefactureerd op abonnementsbasis, vooraf, en op basis van een terugkerende factureringscyclus (meestal jaarlijks). Om een ononderbroken service te garanderen, worden abonnementen op de Services standaard automatisch verlengd voor extra termijnen die gelijk zijn aan uw aflopende abonnementstermijn, tenzij een van beide partijen het abonnement ten minste dertig (30) dagen voordat de huidige abonnementstermijn afloopt, opzegt. Als u niet wilt dat uw abonnement automatisch wordt verlengd, kunt u de automatische verlenging op elk gewenst moment annuleren. Selecteer daartoe 'Annuleren' in het gedeelte 'Mijn Account' in de Accountinstellingen in uw LastPass-kluis of stuur een kennisgeving van niet-verlenging naar onze klantenservice op https://support.lastpass.com (alleen voor Premium- en Families-accounts). Houd er rekening mee dat het beëindigen van uw abonnement op een Service van LastPass geen invloed heeft op uw eventuele abonnementen op andere Services.

3.2. Beëindiging

U kunt het gebruik van de Services op elk gewenst moment staken en contact met ons opnemen via https://support.lastpass.com om uw account op te zeggen, maar u blijft voor de Services betalen tot het einde van uw op dat moment lopende abonnementstermijn. Wij kunnen uw account opschorten of beëindigen als wij redenen hebben om aan te nemen dat u deze Voorwaarden hebt geschonden. Wij kunnen uw toegang tot de Diensten herstellen als u de schending naar onze tevredenheid verhelpt. Wij zullen u in kennis stellen van een dergelijke opschorting of beëindiging indien dit door de toepasselijke wetgeving wordt vereist.

3.3 Gevolgen van beëindiging

Indien uw betaalde abonnement op de Services wordt beëindigd of verloopt, kan uw account mogelijk automatisch worden omgezet naar een gratis of basisversie van de Service, naar ons eigen goeddunken, en indien beschikbaar. Indien uw account niet wordt omgezet naar een gratis versie, wordt uw toegang tot de Services beëindigd. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is geen van beide partijen aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de geldige beëindiging van de Services, en heeft beëindiging geen invloed op enige vordering die is ontstaan vóór de effectieve beëindigingsdatum.

4. Uw Content en Accounts

4.1. Uw Content

Zoals gebruikt in deze Voorwaarden, omvat uw 'Content' alle gebruikersnamen, wachtwoorden, beveiligde notities, bestanden, documenten of vergelijkbare gegevens, die u uploadt naar of invoert in uw LastPass-kluis (ofwel handmatig ofwel via optionele functionaliteit zoals wachtwoorden opslaan en invullen) in verband met uw gebruik van de Services. U behoudt alle rechten op de Content. We kunnen Content gebruiken om de Services uit te voeren en aan u te leveren.

4.2. Uw privacy en veiligheid
4.2.1. Informatiebeveiliging en certificeringen

Wij stemmen ermee in om passende technische, organisatorische en administratieve mechanismen te handhaven, die ontworpen zijn om de Services te beveiligen en Content te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking. Wij hebben ook een nalevingsprogramma, met onder andere onafhankelijke controles en certificeringen door externe partijen. Op de pagina Informatiebronnen in ons Trust & Privacy Center (https://www.lastpass.com/trust-center/resources) vindt u aanvullende informatie over onze technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ('TOM's'), zoals (maar niet beperkt tot) versleutelingsgebruik en -standaarden, bewaartermijnen en andere nuttige informatie.

4.2.2. Privacy van gegevens

Wij hanteren een wereldwijd programma voor gegevensbescherming, dat is ontworpen om uw Content en alle bijbehorende persoonsgegevens die wij namens u verzamelen en/of verwerken te beveiligen en op verantwoorde wijze te behandelen. U begrijpt dat bij het gebruik van de Services of interactie met onze websites uw persoonlijke gegevens verwerkt kunnen worden via apparatuur en middelen die zich in de Verenigde Staten en andere locaties over de hele wereld bevinden. U kunt ons Trust & Privacy Center (https://www.lastpass.com/trust-center) raadplegen voor informatie over het uitgebreide privacyprogramma van LastPass, kaders van derden, privacybeleidsregels en locaties waar gegevensverwerking plaatsvindt, en openbaarmakingen van subverwerkers, alsmede de 'TOM's' (Technische en Organisatorische Maatregelen).

4.3. Uw accounts

Wanneer u de Services gebruikt, dient u ons te voorzien van informatie die nauwkeurig, volledig en actueel is. We kunnen uw toegang tot de Services opschorten als u of uw gebruikers de Services gebruiken op een manier die ons waarschijnlijk schade berokkent, of als we redelijke gronden hebben om illegale, frauduleuze of onrechtmatige activiteiten te vermoeden. U stemt ermee in uw hoofdwachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services te beschermen en niet aan derden bekend te maken. Wij sturen geen e-mails waarin we om uw gebruikersnamen of wachtwoorden vragen. WEGENS ONZE INFRASTRUCTUUR OP BASIS VAN ZERO-KNOWLEDGE HEBBEN WIJ GEEN TOEGANG TOT UW HOOFDWACHTWOORD. ALS UW HOOFDWACHTWOORD VERLOREN OF GESTOLEN IS OF U HET VERGETEN BENT, KUNNEN WIJ UW HOOFDWACHTWOORD NIET ACHTERHALEN EN KUNT U UW ACCOUNT MOGELIJK NIET ONTGRENDELEN OF OPENEN. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die u lijdt als u verzuimt om uw hoofdwachtwoord of account naar behoren te beveiligen.

5. Naleving van wet- en regelgeving

U stemt ermee in zich te houden aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wetten en voorschriften op het gebied van export, privacy en gegevensbescherming. U erkent dat de Services onderworpen zijn aan wet- en regelgeving op het gebied van exportcontrole en handelssancties in de Verenigde Staten en andere landen. U mag geen enkel deel van de Services gebruiken, exporteren of openbaar maken op een manier die in strijd is met de toepasselijke exportcontrole- en sanctiewetgeving. In het bijzonder verklaart en garandeert u dat u: (a) zich niet in een land of gebied bevindt dat onderworpen is aan Amerikaanse handelssancties of waar andere significante handelsbeperkingen gelden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië en de regio's Krim, Donetsk en Luhansk in Oekraïne) en dat u geen toegang zult hebben tot de Services of deze zult gebruiken, of de Services zult exporteren, herexporteren, omleiden of overdragen in of naar dergelijke landen of gebieden waarvoor beperkingen gelden; en (b) niet vermeld staat op lijsten van de Amerikaanse overheid uit hoofde waarvan het u niet is toegestaan de Services te ontvangen. Voor zover wettelijke verplicht zullen we meewerken aan redelijke verzoeken van overheidsinstanties met betrekking tot de Services. Wij kunnen uw abonnement onmiddellijk beëindigen als wij reden hebben om aan te nemen dat u de toepasselijke wetgeving niet hebt nageleefd.

6. Afwijzing van garanties

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF, EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, INCLUSIEF EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-INBREUK. IN HET BIJZONDER GARANDEREN WIJ NIET DAT: (i) HET GEBRUIK VAN DE SERVICES TIJDIG, ONONDERBROKEN, VEILIG, OF VRIJ VAN FOUTMELDINGEN ZAL ZIJN; (ii) DE SERVICES ZULLEN WERKEN IN COMBINATIE MET BEPAALDE HARDWARE, SOFTWARE, EEN BEPAALD SYSTEEM OF BEPAALDE GEGEVENS; (iii) DE SERVICES ZULLEN VOLDOEN AAN UW EISEN; OF (iv) ALLE FOUTEN OF STORINGEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. UW GEBRUIK VAN DE SERVICES IS GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO.

7. Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL LASTPASS NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, GEVOLG-, INCIDENTELE, MORELE, OF ANDERE SCHADE OF VERLIEZEN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET: (i) VERLIES OF BESCHADIGING VAN BESTANDEN OF GEGEVENS; (ii) VERLIES VAN INKOMSTEN; (iii) VERLIES VAN MOGELIJKHEDEN; (iv) WINSTDERVING; OF (v) KOSTEN VAN HERSTEL, OP WELKE MANIER DAN OOK VEROORZAAKT EN OP BASIS VAN ELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), OF OVERTREDING VAN DE WET, ONGEACHT OF WIJ IN KENNIS ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS DE TOTALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN LASTPASS, ZIJN DIRECTEUREN, MEDEWERKERS, PARTNERS, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS EN GELIEERDE ONDERNEMINGEN VOOR SCHADE DIE RECHTSTREEKS VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SERVICES EN DEZE VOORWAARDEN, BEPERKT TOT DE SOM VAN DE BEDRAGEN DIE U HEBT BETAALD VOOR TOEGANG TOT DE TOEPASSELIJKE SERVICE GEDURENDE DE ZES (6) MAANDEN VOORAFGAAND AAN HET INCIDENT DAT AANLEIDING GEEFT TOT DE AANSPRAKELIJKHEID.

8. Aanvullende voorwaarden

8.1. Uitverkopen, aanbiedingen, kortingscodes en tarieven

Uitverkopen, aanbiedingen en andere speciale kortingen op de standaardtarieven zijn tijdelijk en worden naar eigen goeddunken aangeboden. Bij verlenging van uw abonnement kunnen dergelijke kortingen of aanbiedingen komen te vervallen.

8.2. Gratis services en proefperiodes

Uw recht op toegang tot en gebruik van gratis Services is niet gegarandeerd voor een bepaalde periode, en wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot gratis Diensten naar eigen goeddunken te wijzigen of te beëindigen. Als u de Services op proef of op basis van een aanbieding gebruikt, wordt uw toegang tot de Services beëindigd aan het einde van de proefperiode of op het moment dat u overstapt op een betaald abonnement, indien dit eerder is. Het kan zijn dat u uw factureringsgegevens moet invoeren om u te registreren voor een proefperiode; in dat geval brengen wij u pas kosten in rekening nadat de proefperiode is verstreken. Aan het einde van de proefperiode worden u, tenzij u het betaalde abonnement hebt opgezegd, automatisch de toepasselijke abonnementskosten in rekening gebracht, op basis van het type betaald abonnement dat u hebt geselecteerd.

8.3. Services van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor en hebben geen controle over sites of services van derden waarnaar u verwijst met een link of die u integreert met de Services. U bepaalt zelf of u services van derden aanschaft of gebruikt, en uw gebruik is uitsluitend onderworpen aan de afzonderlijke voorwaarden en het privacybeleid voor deze services. We raden u ten zeerste aan de voorwaarden en het privacybeleid van dergelijke sites of applicaties van derden te lezen.

8.4. Bètaversies van Services

Wij kunnen u voorafgaand aan de officiële release van de Services toegang bieden tot de bètaversies ervan, maar wij geven geen garanties dat deze algemeen beschikbaar zullen worden gesteld. Het gebruik van Bètaversies van Services is vrijwillig en optioneel, en op eigen risico. We zijn niet verplicht om technische ondersteuning te bieden voor Bètaversies van Services en kunnen deze op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving aan u stopzetten. Bètaversies van Services worden aangeboden in de staat waarin ze zich bevinden ('AS IS'), en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijzen wij alle aansprakelijkheid, garanties, vrijwaringen en voorwaarden af, ongeacht of deze expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins zijn. Als u Bètaversies van Services gebruikt, kunt u gerelateerde correspondentie en updates van ons ontvangen.

8.5. Intellectuele eigendommen en LastPass-merken

LastPass behoudt alle eigendomsrechten, overige rechten en belangen in onze Services, waaronder onze naam, ons logo en onze andere merken en alle bijbehorende intellectuele-eigendomsrechten, met inbegrip van alle wijzigingen, uitbreidingen, verbeteringen, afgeleide werken en upgrades. U mag geen handelsmerken, servicemerken, bedrijfsnamen, domeinnamen of accountnamen voor sociale media gebruiken of registreren die een deel of alle van het bovenstaande omvat of daarop lijkt.

8.6. Geen groepsgedingen

U stemt ermee in geen groepsgedingen aanhangig te maken of collectieve vorderingen in te stellen tegen LastPass of een van onze medewerkers of partners, noch aan dergelijke acties deel te nemen. U stemt ermee in dat elke vordering die u tegen LastPass heeft als gevolg van deze Overeenkomst of het gebruik van de Services uitsluitend op individuele basis kan worden ingediend.

8.7. Noodsituaties op het gebied van beveiliging

Als we reden hebben om aan te nemen dat de beveiliging van de Services of onze infrastructuur in gevaar kan zijn door hackpogingen, denial-of-service-aanvallen of andere kwaadwillige activiteiten, kunnen we de Services tijdelijk opschorten. In voorkomend geval, zullen we u, voor zover praktisch mogelijk, hiervan op de hoogte stellen en maatregelen treffen om eventuele beveiligingsproblemen op te lossen en de Services onmiddellijk te herstellen.

8.8. Gebruik met hoog risico

U begrijpt dat de Services niet zijn ontworpen of bedoeld voor gebruik tijdens activiteiten met een hoog risico, waaronder, maar niet beperkt tot, gebruik in gevaarlijke omgevingen die faalveilige besturingselementen, wapensystemen, navigatie-, besturings- of communicatiesystemen van vliegtuigen en/of levensinstandhoudingssystemen vereisen.

8.9. Overdracht van rechten

U mag uw rechten niet overdragen of in sublicentie geven of uw taken onder deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk delegeren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming daarvoor. LastPass kan deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk overdragen aan gelieerde entiteiten of in het kader van een bedrijfsreorganisatie, consolidatie, fusie, overname, afstoting of verkoop van (vrijwel) alle bedrijfsactiviteiten of activa waarop deze Voorwaarden betrekking hebben.

8.10. E-mails en communicatie

We kunnen operationele kennisgevingen met betrekking tot facturering, accountactiviteiten en service-updates sturen naar het primaire e-mailadres dat het laatst in uw account is opgeslagen, of u hiervan in kennis stellen via berichten op onze website, mededelingen in producten, ons zelfbedieningsportaal, of administratief centrum. Als u vragen hebt over deze Voorwaarden, kunt u contact opnemen met ons supportteam op https://support.lastpass.com of ons schrijven per post naar het adres van de toepasselijke contracterende LastPass-entiteit te vinden op https://www.lastpass.com/legal-center/contracting-entities.

8.11. Van kracht zijnde bepalingen na beëindiging van de Servicevoorwaarden

De volgende delen van deze Voorwaarden blijven na beëindiging van de Overeenkomst van kracht: Artikel 2 (Vergoedingen en betaling), 3.3 (Gevolgen van beëindiging), 4 (Uw Content en Accounts), 7 (Beperking van aansprakelijkheid), 8.6 (Geen groepsgedingen), 8.10 (E-mails en communicatie) en 8.15 (Contracterende Partij, Rechtskeuze en Locatie voor het beslechten van geschillen).

8.12. Volledige overeenkomst; Wijzigingen

Deze Voorwaarden zijn de volledige overeenkomst tussen partijen met betrekking tot de Services en komen in de plaats van alle eerdere of gelijktijdige mondelinge en schriftelijke afspraken tussen de partijen. We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen en bijwerken. Bij de Voorwaarden wordt de datum van laatste herziening vermeld. De voorwaarden zijn hier beschikbaar: https://www.lastpass.com/legal-center/terms-of-service. Als de benodigde wijziging een essentiële wijziging betreft, zullen we redelijke inspanningen leveren om ten minste dertig (30) dagen van tevoren kennis te geven van de nieuwe voorwaarden. Wat een essentiële wijziging is, wordt naar eigen goeddunken bepaald. Uw voortdurende toegang tot en gebruik van de Services houdt in dat u de op dat moment geldende Voorwaarden aanvaardt. Als u niet akkoord gaat met (een deel van) de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Service.

8.13. Algemene voorwaarden

Indien een bepaling van deze Voorwaarden niet afdwingbaar wordt geacht, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen Geen enkele persoon of entiteit die geen partij is bij deze Voorwaarden zal een derde begunstigde zijn. Onze geautoriseerde distributeurs hebben niet het recht om deze Voorwaarden te wijzigen, of verplichtingen aan te gaan die bindend zijn voor LastPass. Het niet afdwingen van enig recht onder deze Voorwaarden betekent niet dat afstand wordt gedaan van dat recht. Tenzij anders aangegeven, zijn rechtsmiddelen cumulatief. Deze Voorwaarden kunnen online worden overeengekomen, of worden uitgevoerd door middel van een elektronische handtekening, eventueel in de vorm van meerdere exemplaren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen of niet-nakoming van deze Voorwaarden als gevolg van gebeurtenissen of omstandigheden waarover wij geen controle hebben of die wij redelijkerwijs niet hadden kunnen voorzien (zoals natuurrampen, terroristische activiteiten, activiteiten van externe serviceproviders, arbeidsgeschillen, overheidsmaatregelen, enz.)

8.14. Consumentenklachten

LastPass doet er alles aan om ervoor te zorgen dat zijn klanten tevreden blijven over de Services. Als u een probleem hebt of een geschil wilt aankaarten, verzoeken wij u eerst ons supportmateriaal op https://support.lastpass.com te raadplegen. Gebruikers van LastPass Premium en LastPass Families kunnen ook rechtstreeks met ons supportteam werken om een snelle en efficiënte oplossing te garanderen. Bovendien, wanneer LastPass niet in staat is om een klacht naar uw redelijke tevredenheid op te lossen: (i) kunnen inwoners van Californië, in overeenstemming met de California Civil Code S1789.3, klachten melden aan de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs door schriftelijk contact met hen op te nemen via 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento CA 95834, of door telefonisch contact op te nemen: (800) 952-5210; en (ii) kunnen inwoners van de Europese Unie gebruikmaken van het platform voor online geschillenbeslechting ('ODR'; Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie, dat te vinden is op http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.15. Contracterende partij, Rechtskeuze en Locatie voor het beslechten van geschillen

De toepasselijke contracterende LastPass-entiteit, contactinformatie en toepasselijke wetgeving hangt af van uw factureringslocatie en wordt vermeld op https://www.lastpass.com/legal-center/contracting-entities.

Laatst bijgewerkt in januari 2024

PDF-versie downloaden

Juridisch centrum

Bekijk de servicevoorwaarden, het privacybeleid en andere juridische beleidsregels en documenten van LastPass.

Naar het Juridisch centrum

Trust Center

De aangewezen locatie voor de meest actuele informatie over beveiliging, privacy, compliance en systeemprestaties.

Bezoek het Trust Center

Over ons

LastPass zet de toon bij wachtwoordbeveiliging en identiteitsbeheer voor de digitale veiligheid van particulieren en bedrijven.

Meer informatie over LastPass

Aan de slag met LastPass

LastPass maakt het eenvoudig om de wachtwoordgewoonten van werknemers en endpoint-beveiliging te verbeteren. Bekijk het zelf met een gratis proefperiode van 14 dagen. Geen creditcard vereist.